page_banner

Habarlar

Aklaýjy serişdeleriň derňewi

Kosmetika düzýän her bir aýal üçin tanyş, sebäbi olar her gün ulanylýar.Şeýle-de bolsa, kämahal kosmetika hakda umumy düşünjäni äsgermezlik ederler.Kosmetika serişdelerini ulananymyzda her birimiz bu umumy düşünjäni bilmelidiris.Kosmetik serişdeleri has dogry ulanmaga kömek edip biler.Aşakdaky kosmetiki maslahatlaryň hemmesini bilýärsiňizmi?Geliň, bir göz aýlalyň! Aklamak gyzgyn tema.Adamlar aklaýan önümleriň üsti bilen isleýän ideal derisini almagy umyt edýärler.

Häzirki wagtda irki döwürde arassa himiki gidrokinon, orta etapda miwe kislotasy we dokumanyň ekstrakty, arbutin, VC önümi we tebigy ösümliklerden alynýan ekstrakt ýaly aklaýjy maddalary öwrenmek we ösdürmek üçin köp aklaýjy serişdeler işlenip düzüldi. ýakyn geljek.Bu aklaýjy serişdeler belli bir derejede sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrdy we aklamak bazarynyň ösmegine itergi berdi, ýöne arassa himiki akartma täsiriniň gowydygyny, ýöne zyýanly täsirleriniň has uludygyny bilýäris.Arassa tebigy ösümlik ekstraktlarynyň zyýanly täsirleri az bolsa-da, aklamak täsiri az ýa-da näbellidir.

Hytaýda adamlary haýran galdyrýan aklaýjy materiallar köp.Ygtybarly materiallaryň köpüsi kanagatlanarly däl.

Howpsuz çig malyň hemmesi diýen ýaly gysga wagtyň içinde täsirli bolmak kyn we aýratyn tapawutlar bar.Diňe model bahalandyrmasy ulanylyp bilner, olaryň ikisi köplenç ulanylýar (aklaýan çig malyň hemmesine diýen ýaly baha berilýär) we olar birneme obýektiw.

1. Tirozinaz işjeňliginiň gadagan edilmegi: 1
2. B16 öýjükleriniň işjeňligi saklandy

Howpsuzlygy, netijeliligi, ýumşaklygy we durnuklylygy bolan çig mallary kliniki baha bermek we model baha bermek arkaly tapyp bilersiňiz.

Nikotinamid (VB3) α Arbutin, C witamini etil efir, traneksamik kislota, rezorinol emele gelenler, glikirrhizin, aminony aklaýjy serişde, ösümlikleri aklamak we ş.m.

Nikotinamid (VB3)
Iň köp ulanylýan we iň arzan aklaýjy serişdedir.

Metabolizmi çaltlaşdyryň, melanini öz içine alýan keratinositleriň dökülmegine kömek ediň, öndürilen melaniniň üstünde hereket ediň, ýerüsti öýjüklere geçmegini azaldyň, epidermal belogyň sintezini ýokarlandyryň we deriniň gurluşyny gowulaşdyryň.

Arbutin
β- Arbutin, ak-sary poroşok, tirozinazyň mehanizmini bloklaýar we melanin önümçiligini saklaýar.Ageaş bilen baglanyşykly sarymtyl goňur nyşany azaltmak, gün şöhleleriniň sanyny netijeli azaldyp biler.Ultramelewşe şöhlelenmesi sebäpli dörän pigmentasiýany ep-esli azaldyp biler.Radiasiýa sebäpli güne ýanýan deriniň alyş-çalşyny gowulandyryň.

α- Arbutin
Ak kristal tozy, pes konsentrasiýada tirozinazyň işjeňligini saklap bilýär β- Arbutin kojik kislotasyndan we sianokinondan 9 esse güýçlidir.Derini çalt aklap bilýär we durnukly häsiýetlere eýe.Arbutin formulasynyň reňkini we gidroliz meselesini ep-esli derejede ýeňip biler.

Saklanyş möhletinde reňk ýok, temperatura, pH, ýagtylyk täsir etmeýär, oňat durnuklylyk bilen. Aklamak gyzgyn tema.Adamlar aklaýan önümleriň üsti bilen isleýän ideal derisini almagy umyt edýärler.

Häzirki wagtda irki döwürde arassa himiki gidrokinon, orta etapda miwe kislotasy we dokumanyň ekstrakty, arbutin, VC önümi we tebigy ösümliklerden alynýan ekstrakt ýaly aklaýjy maddalary öwrenmek we ösdürmek üçin köp aklaýjy serişdeler işlenip düzüldi. ýakyn geljek.Bu aklaýjy serişdeler belli bir derejede sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrdy we aklamak bazarynyň ösmegine itergi berdi, ýöne arassa himiki akartma täsiriniň gowydygyny, ýöne zyýanly täsirleriniň has uludygyny bilýäris.Arassa tebigy ösümlik ekstraktlarynyň zyýanly täsirleri az bolsa-da, aklamak täsiri az ýa-da näbellidir.

Hytaýda adamlary haýran galdyrýan aklaýjy materiallar köp.Ygtybarly materiallaryň köpüsi kanagatlanarly däl.

Howpsuz çig malyň hemmesi diýen ýaly gysga wagtyň içinde täsirli bolmak kyn we aýratyn tapawutlar bar.Diňe model bahalandyrmasy ulanylyp bilner, olaryň ikisi köplenç ulanylýar (aklaýan çig malyň hemmesine diýen ýaly baha berilýär) we olar birneme obýektiw.

1. Tirozinaz işjeňliginiň gadagan edilmegi: 1
2. B16 öýjükleriniň işjeňligi saklandy

Howpsuzlygy, netijeliligi, ýumşaklygy we durnuklylygy bolan çig mallary kliniki baha bermek we model baha bermek arkaly tapyp bilersiňiz.
Nikotinamid (VB3) α Arbutin, C witamini etil efir, traneksamik kislota, rezorinol emele gelenler, glikirrhizin, aminony aklaýjy serişde, ösümlikleri aklamak we ş.m.

Nikotinamid (VB3)
Iň köp ulanylýan we iň arzan aklaýjy serişdedir.

Metabolizmi çaltlaşdyryň, melanini öz içine alýan keratinositleriň dökülmegine kömek ediň, öndürilen melaniniň üstünde hereket ediň, ýerüsti öýjüklere geçmegini azaldyň, epidermal belogyň sintezini ýokarlandyryň we deriniň gurluşyny gowulaşdyryň.

Arbutin
β- Arbutin, ak-sary poroşok, tirozinazyň mehanizmini bloklaýar we melanin önümçiligini saklaýar.Ageaş bilen baglanyşykly sarymtyl goňur nyşany azaltmak, gün şöhleleriniň sanyny netijeli azaldyp biler.Ultramelewşe şöhlelenmesi sebäpli dörän pigmentasiýany ep-esli azaldyp biler.Radiasiýa sebäpli güne ýanýan deriniň alyş-çalşyny gowulandyryň.

α- Arbutin
Ak kristal tozy, pes konsentrasiýada tirozinazyň işjeňligini saklap bilýär β- Arbutin kojik kislotasyndan we sianokinondan 9 esse güýçlidir.Derini çalt aklap bilýär we durnukly häsiýetlere eýe.Arbutin formulasynyň reňkini we gidroliz meselesini ep-esli derejede ýeňip biler.

Saklanyş möhletinde reňk ýok, temperatura, pH, ýagtylyk, gowy durnuklylyk bilen täsir etmeýär.


Iş wagty: 10-2022-nji mart